Button Text
Miniatura
Client:
Miniatura
2022
MiniaturaMiniaturaMiniaturaMiniaturaMiniaturaMiniatura

Webdesign for Miniatura. A virtual museum by architects Jonathan Houser & Christian Vennerstrøm Jensen.

Collaborator: Orin Bristow

miniatura.dk
2022 © avnielsen.com
Miniatura
Client:
Miniatura
2022

Webdesign for Miniatura. A virtual museum by architects Jonathan Houser & Christian Vennerstrøm Jensen.

Collaborator: Orin Bristow

miniatura.dk